دکستروز مونوهیدرات بدون پایروژن (تزریقی)
Dextrose Monohydrate Powder Pyrogen