نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
هادی بشیرخیاطمدیر منابع انسانی۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۰۰۰۹۱۳۶۸۱۳۸۹۵bashirkhayat.h@shahdineh.com
پریسا خراسانی زادهکارشناس منابع انسانی۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸ ۲۰۴۰۹۳۸۲۶۹۴۰۹۷khorasanizade.p@shahdineh.com
مریم نصیریکارشناس آموزش و توسعه۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸ ۴۸۰۰۹۹۲۱۶۰۵۱۸۱nasiri.m@shahdineh.com
مهدی بنی اسدسرپرست حراست و پشتیبانی ۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸ ۳۰۰۰۹۱۳۱۱۲۴۷۰۵ baniasad.m@shahdineh.com