نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
امیرطاهر شیرانیمدیر بازاریابی و فروش۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۲۰۰۹۱۲۷۲۱۷۶۱۰shirani.a@shahdineh.com
لیلا زورین تنکارشناس فروش نشاسته، مالتودکسترین ۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۲۴۰۹۱۳۴۴۴۰۵۰۳zourintan.m@shahdineh.com
خاطره خسرویکارشناس فروش گلوکز، مالتوز، دکستروز۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۲۲۰۹۲۲۱۶۰۵۱۸۱khosravi.kh@shahdineh.com
فرزاد قوشیکارشناس فروش نهاده های دام، طیور و آبزیان۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۲۸۰۹۱۳۳۷۶۶۷۴۴ghoshi.f@shahdineh.com
مهرنوش نیکیکارشناس فروش مالتودکسترین، روغن های خوراکی۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۲۶۰۹۲۲۱۶۰۵۱۸۲niki.m@shahdineh.com
بهنام نوید نژادکارشناس حسابداری فروش۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۲۶۰۹۲۲۱۶۰۵۱۸۲navidnejad.b@shahdineh.com
بهناز دهقانیکارشناس حسابداری فروش۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۷۲۰۹۹۲۱۶۰۵۲۱۰dehghani.b@shahdineh.com