نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
ماندانا علیپورمدیر تحقیق و توسعه۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۴۵۶۰۹۱۳۳۰۳۹۷۳۲alipour.m@shahdineh.com
ماندانا علیپور مدیر تحقیق و توسعه گلشهد