نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
ماندانا علیپور مدیر تحقیق و توسعه ۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۴۵۶۰۹۱۳۳۰۳۹۷۳۲ alipour.m@shahdineh.com
ماندانا علیپور مدیر تحقیق و توسعه گلشهد