نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
علیرضا مغزیانسرپرست ترابری (شربت های قندی)۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۳۱۰۰۹۱۳۳۷۶۰۳۹۰maghzian.a@shahdineh.com
مصطفی عباسی آشجردیمسئول ترابری (محصولات پودری)۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۳۱۲۰۹۹۲۱۶۰۵۲۰۹abassi.m@shahdineh.com