نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
علیرضا مغزیانسرپرست ترابری (شربت های قندی) ۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۳۱۰۰۹۱۳۳۷۶۰۳۹۰maghzian.a@shahdineh.com
مصطفی عباسی آشجردیمسئول ترابری (محصولات پودری) ۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۳۱۲۰۹۹۲۱۶۰۵۲۰۹abassi.m@shahdineh.com