نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
محسن نوردینیکارشناس حسابداری خرید۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۷۴۰۹۹۲۱۶۰۵۱۸۸nouradini.mo@shahdineh.com
محسن نورالدینی کارشناس حسابداری خرید گلشهد