نام
سمت
شماره تماس
داخلی
همراه
واتساپ
ایمیل

محمود عبداللهی

مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه

۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸

۴۵۰

۰۹۱۳۴۴۵۹۷۸۱