شربت مالتودکسترین با DE بالا
Maltodextrin Syrup-High DE