مالتودکسترین پودری با DE پایین
Maltodextrin Powder - Low DE