مالتودکسترین پودری با DE بالا
Maltodextrin Powder-High DE