دکستروز مونوهیدرات پودری (دارویی)
Dextrose Monohydrate Powder