logoShahdineh.png-۲۲۲

FA | EN | AR

کاربرد: آب میوه‌های پالپ‌دار

نشاسته
نشاسته باعث ایجاد ویسکوزیته در این نوع آب میوه‌ها شده و متعاقب آن سبب پایداری محصول و همچنین یکنواختی پخش شدن پالپ‌ها در محصول می‌شود.
شربت گلوکز
شربت‌های گلوکز مخصوصا شربت با DE=60 در این نوع نوشیدنی کاربرد فراوانی دارند و تولید محصولی پایدار با احساس دهانی مطلوب می‌نمایند.