logoShahdineh.png-۲۲۲

FA | EN | AR

کاربرد: کاغذ سازي

نشاسته
نشاسته ذرت از اجزاء بسیار با اهمیت در بسیاری از انواع کاغذها می‌باشد. به عنوان عامل متصل کننده، آهارزنی سطحی و چسب( ورق سازی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در قالب بندي عمقی و سطحی در صنعت کاغذ کاربرد دارد. توان کاغذ را افزایش می‌دهد، پرزهاي سطحی را خوابانده و باعث افزایش شقی، سفتی و مقاومت کاغذ می‌شود. همچنین ظاهر کاغذ و توانایی آن را افزایش و مانع از پخش و نفوذ جوهر به اطراف شده و سطحی محکم را براي نوشتن و چاپ کردن ایجاد می‌کند و برگه را براي پوشش‌های بعدی آماده می‌کند. نشاسته ذرت ویژگی‌هاي نوشتن و چاپ روي برگه‌هایی مثل اوراق قرضه، اسناد و پاکت نامه‌ها، جداول و غیره را بهبود می‌بخشد. در تهیه سالنامه‌ها استفاده می‌شود تا ویژگی‌هاي سطحی مثل مقاومت در برابر فرسودگی و چاپ پذیري را افزایش دهد. برای تهیه محلول آهارزنی در کارخانه‌های کاغذسازی، اصلاح نشاسته خام ذرت توسط آنزیم، حرارت یا روش‌های ترموشیمیایی(استفاده از یک ماده اکسید کننده و حرارت) انجام می‌گیرد تا نشاسته مطلوب آماده گردد. به طورکلی استفاده از این ماده در صنعت کاغذسازی نتایج مثبتی به دنبال دارد: •کیفیت مناسب چاپ، پایین بودن میزان جذب آب •مناسب بودن چسبندگی لایه‌ها •زیست تخریب پذیر بودن چسب مصرفی •بهبود کیفیت محصول